Подаци из дневника догађаја су коришћени за следеће дијаграме: